John D. MacDonald on writing: “If you want to write, you write.”